Greenlight Intro

Seminar 5. og 6. mai 2021

Greenlightdistrict – ved institusjonene Kunsthall Grenland, Skiens Kunstforening, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter – har gleden av å invitere til en kunst- og kulturhistorisk reise gjennom Telemark:

Greenlight Intro inviterer arrangører, kunstnere, kuratorer, forskere, samarbeidspartnere og publikum inn for å fordype seg i det som er valgt tema for kunstfestivalen Greenlightdistrict i 2021:

Skog

Seminaret er et viktig møtested for kunstaktører og samarbeidspartnerne om neste festival. Med tverrfaglige foredrag og kunstnerpresentasjoner vil seminaret diskutere skogen og naturen i et historisk og håndverksmessig perspektiv, samt se på hvordan den endres som følge av menneskeskapte klimaendringer. Med temaet som utgangspunkt har vi valgt å programmere seminaret som en reise i natur og kultur i gamle Telemark fylke. 

En kulturhistorisk reise

Telemarskskanalen ble hugget gjennom fjellet for over hundre år siden, og var i mange år den viktigste ferdselsåren mellom øvre og nedre Telemark for folk, buskap, varer og tømmer. I dag er den unike vannveien et viktig besøksmål for turister. 

Dalen Hotel – kjent som «eventyrhotellet» – er et av til et av Norges eldste trehoteller, bygd i 1894. Det er utført i overdådig, romantisk stil med dragehoder, tårn og spir, altaner, utspring og gesimser. Med bare 400 meter fra Telemarkskanalens endestasjon, Dalen Brygge, har hotellet vært den naturlige endestedet for kanalens reisende siden starten, og et hovedsete for turister som skulle videre oppover i fjellheimen. 

Grunnlagstematikk for utforskning

I vår tid butter kommersielle interesser mot forståelsen av skogens egenverdi og dens betydning for den totale økologien. Selve begrepet økosystem stammer fra forståelsen av det biologiske samspillet som skogen understøtter. I dag forskes det mye på dette, og skogens betydning for planetens generelle helsetilstand blir stadig mer åpenbar. Gamle Telemark fylke har kun 3 prosent dyrkbar mark, og mye av innlandet er vanskelig tilgjengelig med krappe fjellsider og dype dalfører. Likevel har Telemark vært en ledende trevirkefylker gjennom tidene. Årsaken er de mange vassdragene, som muliggjorde å frakte tømmer fra det indre av fylket og ut til havet. Denne transporten og handelen, gjorde Skien til en av landets viktigste handelsbyer på 1500-tallet. Tømmerfrakten og treforedling la også grunnlaget for utbygging av elektrisitetsverk langs kanalen. Trevareindustrien i Skien var landets første til å utnytte elektrisiteten i produksjonen, og la med dette også grunnlaget for Grenlandsregionens senere prosessindustri. Flere steder i Telemark har trevare- og treforedlingsfabrikker vært hjørnesteinsbedrifter helt opp til vår tid. Da papirfabrikken Union i Skien ble nedlagt i 2006 var det slutten på en nesten tusen år lang handelshistorie. Selv i dag forvaltes store eiendommer av private. Kommersielle interesser står i dyp kontrast til allemannsretten og ønsket om å bevare biologisk mangfold. Samtidig ser man en fornyet interesse i kunsten for det å gå til skogen og naturopplevelse som kilder for inspirasjon. Et annet aspekt er det etiske. Ny forskning viser at trærne må regnes for å være sosiale individer; de føler og utviser empati, de er med å skape bærekraftige økosystemer, de hjelper, advarer og beskytter hverandre. Vi kan ikke lengre tenke på skog som en samling enkelttrær som kan høstes etter forgodtbefinnende, men som en helhetlig organisme. 

Måsettinger

Målsettinger med Greenlight Introseminar er å bidra til en tverrfaglig og kritisk diskusjon av klima- og miljørelaterte tema, å styrke og utvikle samarbeidet mellom kunstinstitusjonene i regionen, å bidra til nye samarbeid mellom kunstnere og kompetansemiljø i industri og forskning, å inspirere og stimulere kunstnere til nye klima og miljødiskuterende verk, samt å bidra til å formidle natur-, kultur-, og industrihistorie på nye måter. 

Om Greenlightdistrict

Greenlightdistrict er en tverrfaglig kunstfestival, i regi av Kunsthall Grenland, Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og Skiens Kunstforening. Festivalen har tidligere blitt arrangert i 2017 og 2019, og åpner for tredje gang 17. september 2021. 

Greenlightdistrict bygges rundt regionale problemstillinger knyttet til natur (ressursene), industri (prosessene og historie) og klima/miljø (utvikling/forskning). I 2020-21 er skogen som ressurs valgte tema. Arenaen legger vekt på stedspesifikk prosess, på utvikling av nye verk, og på kompetansesamarbeid mellom kunstnere og industri/forskning. 

Bakgrunn

Kunstfestivalen oppstod etter tildelingen fra Norske Kunstforeninger om å arrangere årsmøtet med tilhørende festival 2017. Dette bidro til besøk av rundt 200 delegater fra landets kunstforeninger, -haller og -lag. Prosjektet ble utviklet gjennom to år, og arrangert i byene Skien og Porsgrunn, og i forstedene Brevik og Herøya mai 2017. Den første utgaven satte søkelyset på industriens betydning og endringsprosesser i regionen knyttet til teknologi klima og økologi. Over 50 kunstnere fra 13 land deltok, og flere inngikk samarbeid med industrien og lokale aktører. Også i 2019 deltok over 30 kunstnere fra en rekke land. Med festivalen oppstod et nytt og forpliktende samarbeid mellom de fire eierinstitusjonene Skiens Kunstforening, Telemark Kunstsenter, Kunsthall Grenland og Spriten Kunsthall. Arrangørene gjorde et dypdykk i egen region, noe som bidro til ny kunnskap og kunstfaglig diskusjon. Festivalen nådde et nytt og annet publikum, og ga ringvirkninger i kunstfagfeltet; utstillingene ble vist andre steder, forfattere videreutviklet litterære verk, nye nettverk oppstod. Tilbakemeldinger fra støttespillere, samarbeidspartnere og publikum var entydlig positiv. Greenlightdistrict er en genuin arena for utforskning, og et vellykket samarbeid som gir institusjonene og regionen en ny kunstfaglig og samfunnsaktuell plattform. 

Program

Det endelige programmet er ikke fullstendig lagt, men hovedpunktene er klare:

Greenlight Intro 2020 starter onsdag morgen ombord på kanalbåten M/S Viktoria, som tar oss fra Skien og opp til Lunde. Deler av programmet vil foregå ombord på båten. I tillegg vil en lokalhistorisk guide formidle kultur- og industrihistorien langs kanalen og ved slusestoppene underveis. 

Fra Lunde blir det buss videre til Dalen hotel, med eget ettermiddagsprogram og festmiddag. 

Dagen etter blir det seminarinnlegg og lunsj på hotellet, før busstur med innlagte fagstopp på vei tilbake til Skien. 

Foreløpige programposter

NB: Programmet er ikke endelig fastlagt; dette programmet presenteres med forbehold om endringer.

Onsdag 5.mai

Ombord Viktoria:

08.10
Avreise med Viktoria fra langbryggene i Skien

08.40
Løveid sluser

09.00
Program for dagen og intro ved Greenlightdistrict og lokalhistorisk guide

10.35
Ulefoss sluser

10.45
Lyden av naturen, lydverk og kunstnerpresentasjon Eirik Havnes

11.10
Eidsfoss sluser

11.15
Lunsj ombord på Viktoria

12.05
Vrangfoss sluser (lokalhistorisk guide)

12.50
Lunde sluse (lokalhistorisk guide)

13.00
Buss fra Lunde til Dalen (enkel matpakke på bussen).

Dalen Hotell:

14.45
Ankomst Dalen

16.00
Greenlightdistrict orienterer om festivalen 2021

– Temautstillingen ved Hanne Haukom, NK-Sør

– Wood & Clay ved Andreas Rishovd (Kunsthall Grenland)/Sara Möller kurator

– SKOG ved Rikke Sanni Nikolaisen (Skiens Kunstforening)/Odd Fredrik Heiberg/Anna Ihle (kuratorer)

17.00
Kunstnerpresentasjon

17.30
Middag med hotellets historie

Torsdag 6.mai

07.00
Frokost

08.30
Kaffe, te

09.00
Nytt klima, miljøkrisen i samfunnskritisk lys ved Arne Johan Vetlesen –

09.45
Geir og den perfekte skogen, kunstnerpresentasjon ved Geir Backe Altern

10.15
Pause

10.30

Klimaendringer i skogsektoren ved Hanne Kathrine Sjølie

11.15
Lunsj

12.15
Avreise buss

12.30
Vest-Telemark museum Eidsborg: omvisning og besøk

14.00
Avreise Eidsborg

14.15
Seljord

15.15
Middag på Øvre Verket Spiseri Ulefoss

16.45
Omvisning på Holden gård
Foredrag om August Cappelen ved Øyvind Storm Bjerke

18.00
Avreise; ankomst Skien ca. 18.30