Skien kunstforening – open call

Skiens Kunstforening søker kunstnere til Greenlightdistrict 2021

Tema: Skog

Vi søker kunstnere som er interessert i å delta i workshop med påfølgende utstilling. Søknadsfrist 1.november 2020. 

Kort søknad/portfolio med CV skal sendes til post@skienskunstforening.no innen 1.nov 2020.

Kuratorer:
Anna Ihle og Odd Fredrik Heiberg 

Bakgrunn:
Grenlands vekst og velstand gjennom mer enn tusen år er bygget på skogen, gjennom eksport av tømmer fra Skien til Europa. I 1580 fantes det 29 sagbruk i Skien, og på 1800-tallet kom papirfabrikkene. I dag er fabrikker og sagbruk borte. Brenning av biomasse fra skogen til fjernvarme er eneste videreforedling av treverk i Skien i dag. Med en moderat skogsdrift, hvor veksten er større enn uttaket, representerer skogen i Grenland først og fremst en kilde til naturopplevelser og rekreasjon. 

I 2018 ble 6000 mål skog i Skien omregulert til industriområde for å gi plass til et planlagt Hyperscale datasenter for Google. Datasenteret vil ha en kapasitet på 500 MW. Forventningene til arbeidsplasser og positive ringvirkninger er store, men debatten rundt prosjektet reiser en rekke politiske, etiske, biologiske og estetiske spørsmål.

Workshop
Skiens Kunstforening arrangerer en 3-dagers tverrfaglig informasjons- og
diskusjonsworkshop i Grenland i tidsrommet 2.-4. mai 2021. Her blir det
anledning til å befare aktuelle by- og naturområder og møte
ressurspersoner med kunnskap om natur, biologi, historie, industri og
teknologi. Workshopen vil gi anledning til diskusjoner og sosialt
samvær innad i gruppen og utad mot lokalt nettverk.

Utstilling
Etter workshopen står kunstnerne fritt til å utarbeide sitt bidrag til utstillingen med bistand og oppfølging fra Skiens Kunstforening og kuratorene. Festivalen og Utstillingen åpner 17. September. Utstillingen står frem til 31. oktober og vil finne sted i Skien Kunstforenings lokaler, men gjerne også i det aktuelle skogsområdet på Gromstul eller andre utendørsplasseringer som praktisk lar seg gjennomføre.

Vi søker kunstnere som er interessert i å jobbe med ett eller flere av følgende temaer: Skog, økologi, skogsindustri, lokalindustri, Google og dataindustri.

Hvilke ressurser til antatte kunstnere vil GreenLightDistrict kunne bidra med?

 • Tilgang til lokalt nettverk og ressurspersoner
 • Overnatting under kortere jobbopphold i Skien frem mot utstillingen
 • Kunstnerhonorar
 • Noe produksjonsstøtte
 • Bistand til prosjektstøttesøknader 
 • Reise og opphold 
 • Skiens Kunstforening is looking for artists for Greenlightdistrict 2021.

Theme: Forest

We are looking for artists to participate in a workshop and a subsequent exhibition. Application deadline 1 November 2020. 

Short application/ portfolio to be submitted to post@skienskunstforening.no before November 1st. 

Curators
Anna Ihle and Odd Fredrik Heiberg

Background
For more than a thousand years Grenland´s growth and prosperity was based on the forest, through the export of timber from Skien to Europe. In 1580 Skien had 29 sawmills, and several paper mills were established during the 19th century. Today, factories and sawmills are gone. Burning biomass from the forest to district heating is the only processing of wood in Skien today. With a moderate forestry, with a growth greater than the extraction, the forest in Skien represents first and foremost a source of nature experience and recreation.

In 2018, 6,000 acres of forest in Skien were re-regulated as an industrial area to make room for Google´s new Hyperscale data centre. The data center will have a capacity of 500 MW. Expectations of new jobs and other positive ripple effects are high, but the debate surrounding the project raises a number of political, ethical, biological and aesthetic questions.

Workshop
Skiens Kunstforening arranges a 3-day interdisciplinary information and discussion workshop in Grenland from May 2.- 4. 2021. Here you will have the opportunity to visit relevant urban and nature areas and meet people with knowledge of nature, biology, history, industry and technology. The workshop will provide an opportunity for discussions and social gatherings within the group and externally with the local network.

Exhibition
After the workshop, the artists are free to prepare their contribution to the exhibition with assistance and follow-up from Skiens Kunstforening and the curators. The festival and exhibition opens on 17 September. The exhibition runs until 31 October and will take place in Skien Kunstforening’s premises in Ibsenhuset, but preferably also in the relevant forest area at Gromstul or other feasable outdoor locations.

We are looking for artists who are interested in working with one or more of the following topics: Forest, ecology, forest industry, local industry, Google and computer industry.

What resources for prospective artists will GreenLightDistrict be able to contribute?

 • Access to local network and resource persons
 • Accommodation during short work stays in Skien towards the exhibition
 • Artist fee
 • Some production support
 • Assistance with project support applications
 • Travel and accommodation